Nettverksarbeid

Familiesamarbeid:
En av våre klare miljøterapeutiske oppgaver handler om tilrettelegging og samarbeid med familie og nettverk. De barna og ungdommene som bor hos oss vil ha behov for at omgivelsene rundt dem samarbeider og kommuniserer, først da kan de oppleve kontinuitet og sammenheng. På våre avdelinger er ungdommen alltid i sentrum, men foreldres valg og ressurser er viktige. Vi skal derfor spille på lag med beboere og foreldrene, å bygge relasjoner og skape tillit med de vi skal samarbeide med. Våre avdelinger har alle en egen familieansvarlig som ivaretar samarbeidet.
Det er en stor sjans for at ungdom som plasseres hos oss vil bli boende i en vesentlig geografisk avstand fra sitt hjem. Målet vårt er å styrke og utvikle hjemmenettverket slik at det kan være velfungerende og oppleves som støttende ved en gjenforening. Vi har derfor etablert en egen besøksbolig, en nybygget leilighet med to soverom, kjøkken og oppholdsrom hvor det tilrettelegges for besøk av familie eller andre i nettverket som er viktig for beboeren.

Sosialt nettverk:
På våre avdelinger vil vi arbeide for å bygge opp positive relasjoner i det nettverket som allerede eksisterer i ungdommens tilværelse, samtidig som vi vil få en god oversikt over hvor det vil være nødvendig å etablere nye relasjoner i ungdommens midlertidige miljø. De ulike miljøene en ungdom tar del i, infiltreres i hverandre og bidrar til å utvikle ungdommens identitet, og for oss er det dette samspillet vi må studere for å kunne ha en mening om hvordan ungdommen opplever de ulike arenaene i livet sitt
Tverrfaglig samarbeid:
Abcent vil gjennom tett tverrfagligsamarbeid med PPT, helsetjeneste, barnevernstjeneste, skole og fritidsarenaer følge opp hver enkelte ungdoms behov. Vi etterfølger barnevernstjenestens målsetning for hver enkelt ungdom, og baserer vårt utviklings- og endringsarbeid på konkret planarbeid der alle våre ansatte til enhver tid er oppdatert på plasseringshjemmel, mål og tiltak.

Vi har ett godt og sikkert intersystem for dokumentasjon som sørger for at alle ansatte til enhver tid er oppdatert på utvikling og annen relevant informasjon om ungdommen, i tillegg til nøye fordelte ansvarsområder ut fra standardisert forløp fra Bufdir. Alle våre rutiner er utarbeidet med utgangspunkt i Bufdirs faglige veiledere for standardisert forløp og for akuttarbeid i institusjon.